Struktura organizacyjna naszego Zespołu pozwala nam świadczyć kompleksową pomoc prawną w różnych dziedzinach prawa, na rzecz podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych, w tym cudzoziemców.

Różnorodność z powodzeniem łączymy z wypracowanymi na przestrzeni lat specjalizacjami, tj. specjalizacją ogólną Kancelarii, która koncentruje się na prawie odszkodowań oraz specjalizacjami indywidualnymi poszczególnych adwokatów (prawo transportowe, prawo karne, prawo rodzinne ect.).

Zachęcamy Państwa do bliższego zapoznania się z profilem naszej działalności.

Odszkodowania

Nasz Zespół świadczy pomoc prawną związaną z reprezentowaniem interesów ubezpieczonych lub poszkodowanych w procesie uzyskiwania odszkodowań od ubezpieczycieli, zarówno w zakresie szkód majątkowych, jak i osobowych. Podejmujemy wszelkie działania mające na celu uzyskanie przez naszych Klientów należnych im świadczeń - począwszy od zgłoszenia szkody, poprzez prowadzenie sprawy na etapie rozpoznawania roszczenia przez ubezpieczyciela, aż do wystąpienia na drogę postępowania sądowego (w sytuacji odmowy wypłaty lub wypłaty jedynie części należności).

Transport

W ramach naszej działalności zajmujemy się także problematyką związaną z umowami przewozu, spedycji, zarówno w kontekście prawa polskiego, jak i międzynarodowego (Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego - Konwencja CMR). Pomagamy naszym Klientom m.in. w sprawach dotyczących organizacji i odpowiedzialności w transporcie, dochodzeniu świadczeń związanych z usługami w transporcie, obsłudze szkód transportowych, etc. Prowadzimy również szkolenia dedykowane dla podmiotów z branży transportowej.

Prawo cywilne

W ramach swojej praktyki zajmujemy się szeroko rozumianych prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań (zawieranie i realizacja umów, ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie), prawa rzeczowego (prawo własności, ochrona prawa własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności) oraz prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadu, dział spadku, zachowek oraz wydziedziczenie).

Postępowania sądowe

Charakter prowadzonej przez MGM Adwokaci działalności sprawia, że w swojej pracy często posiłkujemy się pomocą Sądów. Każdy tego rodzaju przypadek traktujemy, jako współpracę z organami wymiaru sprawiedliwości. W rezultacie możemy pochwalić się bogatym i owocnym doświadczeniem na płaszczyźnie sądowych postępowań cywilnych, karnych i sądowo-administracyjnych, w których każdorazowo pełnimy rolę buforu chroniącego interesy naszych Klientów.

Sprawy karne

W swojej praktyce z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach karnych, działając w charakterze obrońców albo pełnomocników. Z doświadczenia wiemy, że są to tematy wymagające szczególnego zaangażowania i udziału we wszystkich czynnościach, począwszy od czynności przed Prokuraturą lub Policją, a skończywszy na udziale w rozprawie głównej. Takie podejście do problematyki spraw karnych sprawia, że skutecznie udaje nam się chronić naszych Klientów przed negatywnymi skutkami postępowań karnych, które często są efektem niewłaściwej interpretacji ze strony organów ścigania.

Prawo rodzinne

Jedną ze specjalizacji jest problematyka prawa rodzinnego, w tym także w zakresie spraw z elementami transgranicznymi (tzw. uprowadzenia rodzicielskie, sprawy dot. małoletnich z udziałem cudzoziemców). Sprawy te w ramach zespołu prowadzi Adw. Piotr Sałagan, który na co dzień doradza, prowadzi negocjacje, uczestniczy w mediacjach i postępowaniach sądowych w sprawach rodzinnych m.in. rozwodowych, sprawach dot. małoletnich (o ustalenie miejsca pobytu, o ustalenie i wykonywanie kontaktów, władzę rodzicielską, alimenty czy tzw. opiekę naprzemienną), sprawach o podział majątku. Prowadzi również sprawy karne związane z problematyką prawa rodzinnego, przemocy domowej i alimentacji. Posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie procesowe. Uczestniczy w licznych konferencjach i warsztatach dot. praw rodzicielskich i opieki nad dziećmi.

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych

Dużą część naszych Klientów stanowią przedsiębiorcy, którzy potrzebują obsługi prawnej w sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem firmy. Z powodzeniem świadczymy pomoc prawną na rzecz tego rodzaju Klientów nie tylko doradzając im w kwestiach istotnych dla bieżącej działalności (sprawdzanie i redakcja umów, opinie prawne, windykacja, pomoc w negocjacjach), ale także prowadząc sprawy związane z zagadnieniami czysto korporacyjnymi i rejestrowymi (począwszy od zakładania różnego rodzaju form prowadzenia działalności, poprzez dokonywanie zmian we właściwych rejestrach i ich likwidację).

Prawo pracy

Ochrona praw pracodawców i pracowników to w dzisiejszych realiach temat niezwykle często sprawiający trudności. Z tych względów nasz Zespół pomaga w prawidłowym kształtowaniu, interpretowaniu postanowień umów o pracę i innych dokumentów istotnych z punktu widzenia treści stosunku pracy (np. regulamin pracy i wynagradzania) oraz podejmuje niezbędne działania w celu ochrony praw naszych Klientów (zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników). Nasza praktyka obejmuje w tym zakresie m.in. skomplikowane kwestie związane z wynagradzaniem kierowców oraz ich czasem pracy, jak również problematykę wypadków przy pracy i wynikających z nich konsekwencji.